Direcció ambiental d'obres

La funció de la direcció ambiental és la d’assesorar a la direcció de l’obra per garantir el compliment dels requeriments ambientals durant la seva execució, així com en les fases prèvies i de finalització.

En aquells projectes sotmesos a avaluació ambiental, assegura que hi hagi una correcta execució de les mesures protectores, correctores i compensatòries establertes en el programa de seguiment i vigilància ambiental i en la declaració ambiental formulada per l’Administració competent. Els resultats d’aquests treballs es reflecteixen en els informes periòdics que es generen tant per part de la direcció de l’obra com per l’òrgan ambiental.

adantia, s.l. s’ha encarregat de la direcció ambiental de diferents projectes, tant d’enginyeria portuària com d’infrastructures lineals i d’aprofitaments energètics, proporcionant a la direcció d’obra un assessorament integral generat per un equip humà altament especialitzat.