Estudis faunístics, florístics i d'hàbitats

En el context de les feines d’avaluació ambiental, o bé de manera independent, adantia, s.l. ha realitzat treballs relacionats amb el medi natural, especialment pel que respecta a fauna, flora i hàbitats.

Entre els treballs realitzats cal esmentar els inventaris faunístics i estudis poblacionals, en especial els relatius a quiròpters i ocells, aplicats en la descripció de la situació preoperacional d’infrastructures sotmeses a avaluació ambiental, executats amb tècniques de mostreig en camp i tractament posterior de la informació en gabinet utilitzant mètodes estadístics i sistemes d’informació geogràfica. En molts casos els resultats obtinguts són analitzats per a portar a terme estudis d’aplicació de mesures correctores per tal de minimitzar l’afecció sobre els grups o espècies afectats.

Pel que fa als hàbitats, cal destacar els estudis realitzats per delimitar hàbitats prioritaris (d’acord amb la Directiva Hàbitats), en els que amb l’ús de sistemes de posicionament geogràfic s’obtenen in situ els límits identificables de cada hàbitat per a la seva posterior inclusió en sistemes d’informació geogràfica.