Tramitació d'expedients ambientals

adantia, s.l. ofereix assessorament i assistència tècnica a les Administracions Públiques en la tramitació d’expedients ambientals (autoritzacions i sancions en matèria d’abocaments, cànons de sanejament, seguiment de projectes amb declaració ambiental, etc.) Per a això, i partint de l’àmplia experiència en aquest camp, adantia, s.l. compta amb personal especialitzat en la gestió dels expedients.

L’assessorament abasta des de les feines prèvies a la identificació de les persones o entitats que previsiblement es veuran afectades per la norma aplicable fins a l’assessorament en les diferents fases de tramitació administrativa dels expedients, incloent-hi l’assessorament en els eventuals recursos o reclamacions que es puguin interposar contra els actes dimanats del procediment.

L’execució de l’assistència comporta l’aplicació de protocols d’actuació que, conjugats amb les aplicacions informàtiques desenvolupades expressament, permetran optimitzar els temps de resolució dels expedients, alhora que fa possible la formació del personal depenent d’aquella Administració amb la finalitat d’assumir els treballs d’una manera més eficient.