Tramitación de expedientes ambientais

adantia, s.l. ofrece asesoramento e asistencia técnica ás Administracións Públicas na tramitación de expedientes ambientais (autorizacións e sancións en materia de vertidos, cánones de saneamento, seguimento de proxectos con declaración ambiental, etc.) Para isto, e partindo da ampla experiencia neste campo, adantia, s.l. conta con persoal especializado na xestión dos expedientes.

O asesoramento abrangue desde os traballos previos tendentes á identificación das persoas ou entidades que previsiblemente se verán afectadas pola norma aplicable ata o asesoramento nas diferentes fases da tramitación administrativa dos expedientes, incluíndo o asesoramento nos eventuais recursos ou reclamacións que se poidan interpoñer contra os actos dimanados do procedemento.

A execución da asistencia leva aparellado a aplicación de protocolos de actuación que, conxugados coas aplicacións informáticas desenvolvidas ó efecto, van permitir optimizar os tempos de resolución dos expedientes, á vez que posibilita a formación do persoal dependente desa Administración coa finalidade de asumir os traballos dun xeito máis eficiente.