Estudos faunísticos, florísticos e de hábitats

No marco de traballos de avaliación ambiental ou ben de forma independente, adantia, s.l. ven desenvolvendo traballos relacionados co entorno natural, especialmente no relativo á fauna e flora e os seus hábitats.

Entre os traballos realizados hai que citar os inventarios faunísticos e estudos poboacionais, en especial os relativos a aves e quirópteros, aplicados na descrición da situación preoperacional de infraestructuras sometidas a avaliación ambiental, realizados mediante mostraxes en campo e analizadas posteriormente en gabinete con técnicas estadísticas e sistemas de información xeográfica. En moitos casos os resultados obtidos son analizados para realizar estudos de aplicación de medidas correctoras para minimizar a afección sobre os grupos ou especies afectadas.

Polo que se refire ós hábitats, resultan destacables os estudos levados a cabo para delimitar hábitats prioritarios (de acordo coa Directiva de Hábitats), nas que co uso de sistemas de posicionamento xeográfico se obteñen in situ os límites identificables de cada hábitat para a súa posterior inclusión en sistemas de información xeográfica.