Lexislación ambiental

adantia, s.l. inclúe dentro do seu cadro de persoal a licenciados en Dereito que, en conxunción co persoal técnico de diferentes especialidades, lle permite dar un asesoramento á Administración Pública na elaboración da normativa ambiental da súa competencia, tanto no referente á elaboración de proxectos de Lei coma no desenvolvemento lexislativo (Decretos, Ordes, etc.) das Leis Estatais ou Autonómicas.

Dentro deste asesoramento inclúese tanto a realización de borradores do texto normativo solicitados coma a elaboración de informes en relación a textos normativos elaborados pola Administración Pública.

adantia, s.l. inclúe dentro dos seus servicios o asesoramento durante todo o trámite de aprobación da norma, no que se realizarán os informes pertinentes en relación ós dictames emitidos durante dita tramitación (órganos consultivos, asociacións, etc.)